บริษัท พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด ให้ความสำคัญเรื่องการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่สดใหม่  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล  อาทิ การผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ(GMP) ระบบการจัดการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร(HACCP) และกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม(HALAL) จากสถาบันรับรองที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาชาติ